Straipsniai

Devynių mėnesių VVĮ veiklos rezultatus labiausiai paveikė AB „Orlen Lietuva“ remontas, krovinių iš Rusijos mažėjimas bei smuktelėjusi medienos paklausa

VVĮ portfelio pardavimo pajamos per devynis 2012 metų mėnesius siekė 5 mlrd. litų ir, palyginti su atitinkamu 2011 metų laikotarpiu, padidėjo 47,6 mln. litų (1 proc.). Nedideliam bendrajam pajamų augimui neigiamos įtakos turėjo antrąjį ketvirtį vykdytas AB „Orlen Lietuva“ planinis remontas ir krovinių srautų iš Rusijos sumažėjimas , kurie mažino AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Klaipėdos nafta“, VĮ Klaipėdos valstybinių jūrų uosto direkcijos pajamas. Dėl smuktelėjusios apvaliosios medienos paklausos miškų urėdijų pajamos mažėjo trečią ketvirtį iš eilės.

VVĮ portfelio veiklos pelnas per devynis 2012 metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 7,9 proc. – nuo 367,8 mln. iki 338,6 mln. litų, grynasis pelnas – nuo 404 mln. iki 366,4 mln. litų. Tai lėmė menkai augusios pajamos ir didesnės įmonių išlaidos kurui ir dujoms, darbo užmokesčiui, remontui ir kitoms paslaugoms.
 
Portfelio pardavimo pajamos trečiąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 1,5 proc. – iki 1,7 mlrd. litų, o veiklos pelnas šoktelėjo 32,1 proc. , iki 179 mln. litų. Tam didžiausios įtakos turėjo geresni transporto sektoriaus įmonių, ypač AB „Lietuvos geležinkeliai“, rezultatai.

  • Rugsėjo pabaigoje įgyvendinant Europos parlamento Trečiojo energetikos paketo nuostatas, UAB „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) valdytos elektros perdavimo sistemos operatorės AB „Litgrid“ akcijos rinkos verte parduotos naujai įsteigtai UAB „EPSO-G“. Dėl šio įvykio 2012 metų devynių mėnesių pelno (nuostolių) ataskaitoje VAE grupė apskaitė 752,6 mln. litų nutraukiamos veiklos pardavimo nuostolius. Šie nuostoliai susidarė dėl skirtumo tarp VAE grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose apskaitytos AB „Litgrid“ 97,5 proc. akcininkų nuosavybės buhalterinės vertės, kuri buvo lygi 1 486 mln. litų, ir nepriklausomų vertintojų nustatytos šių akcijų rinkos vertės sandorio dieną – 750 mln. litų.
  • Neatsižvelgiant į AB „Litgrid“ pardavimo sandorio įtaką, VAE grupės grynieji nuostoliai iš tęsiamos veiklos per devynis 2012 metų mėnesius sudarė 20,3 mln. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus uždirbta 15,9 mln. litų pelno. Prastesniam rezultatui įtakos turėjo išaugusios dujų ir mazuto pirkimo sąnaudos, atidėjiniai apyvartiniams taršoms leidimams, VAE grupės komercinių veiklų plėtra bei Visagino atominės elektrinės projekto parengiamieji darbai. VAE grupės pajamos iš tęsiamos veiklos beveik nepakito ir siekė 2 028,3 mln. litų.
  • AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis pelnas per devynis 2012 metų mėnesius, palyginti tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais, smuktelėjo 12,5 proc. ir sudarė 137,8 mln. litų, o paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža rugsėjo pabaigoje sudarė 4,8 proc. Pelno sumažėjimui įtakos turėjo 7,7 proc. mažesnis pervežtų krovinių kiekis, ūgtelėjusios remonto darbų, nusidėvėjimo bei darbo užmokesčio sąnaudos. Tačiau trečiąjį ketvirtį net 14,8 proc. ūgtelėjus pardavimo pajamoms, „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė uždirbo 17,1 proc. daugiau grynojo pelno nei trečiąjį 2011 metų ketvirtį – 68,4 mln. litų.
  • „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo veiklos efektyvumas per devynis 2012 metų mėnesius padidėjo – Krovinių vežimo direkcijos pardavimo pajamos, tenkančios vienai pervežtai krovinio tonai, išaugo 14,1 proc., o grynasis pelnas ūgtelėjo nuo beveik 3 iki 5 litų už vieną pervežtą toną.
  • Dėl pagrindinio kliento AB „Orlen Lietuva“ vykdyto planinio remonto ir sumažėjusių krovinių iš Rusijos, AB „Klaipėdos nafta“ pajamos per devynis 2012 metų mėnesius smuktelėjo 8,4 proc., iki 99 mln. litų, o grynasis pelnas – 14,2 proc., iki 31 mln. litų. Paskutinių 12 mėnesių bendrovės nuosavo kapitalo grąžos rodiklis siekė 7,9 proc., kai 2011 metais jis sudarė 9,5 proc. Trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais, bendrovės rezultatai buvo geresni: pajamos ūgtelėjo 9,2 proc., iki 30,9 mln. litų, grynasis pelnas – 15,8 proc., iki 9,5 mln. litų. Tam reikšmingiausios įtakos turėjo 3,2 mln. litų sudariusios vienkartinės išvalytų naftos produktų pardavimo pajamos.
  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje krova sumažėjo 5,5 proc., o pajamų gauta 2,5 proc. mažiau – 121,9 mln. litų. Įmonės grynasis pelnas (eliminavus turto mokestį valstybei) sumažėjo 13,2 proc., iki 62,2 mln. litų. Tam neigiamos įtakos turėjo sąnaudos, susidariusios dėl Klaipėdos miesto savivaldybei keliams tvarkyti skirtų 6,7 mln. litų. Trečiąjį ketvirtį įmonė uždirbo 4,1 proc. daugiau pajamų nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, o grynąjį pelną padidino 41,8 proc., iki 25,8 mln. litų (eliminavus turto mokestį valstybei).
  • AB Lietuvos paštas per devynis mėnesius suteikė 132,2 mln. vienetų paslaugų, o tai net 14,7 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų (UPP) suteikta 3,6 proc. daugiau, tad pajamos iš šių paslaugų nulėmė bendrą pajamų augimą 4,7 proc., iki 136,4 mln. litų. Bendrovė patyrė 1,1 mln. litų grynųjų nuostolių, tačiau tai tris kartus mažiau nei per devynis 2011 metų mėnesius. Trečiąjį ketvirtį Lietuvos paštas uždirbo 1,6 mln. litų grynojo pelno, tai 3,5 karto daugiau nei pernai tuo pat metu.
  • Miškų urėdijų bendrosios pardavimo pajamos, 7,5 proc. sumažėjus parduotam apvaliosios medienos kiekiui ir 7,9 proc. smuktelėjus vidutinei medienos kainai, sumažėjo 14 proc., iki 369,1 mln. litų. Dėl mažesnių pajamų bei  padidėjusių medienos ruošos sąnaudų ir išaugusių miško išteklių atkūrimo ir gausinimo išlaidų, miškų urėdijų grynasis pelnas (eliminavus turto ir žaliavos mokesčius valstybei) smuktelėjo 41,7 proc., iki 66,7 mln. litų. Trečiąjį ketvirtį miškų urėdijų pajamos buvo 10,8 proc. mažesnės, o grynasis pelnas (eliminavus turto ir žaliavos mokesčius valstybei) sumažėjo 35,8 proc., iki beveik 22 mln. litų.

Apibendrinančią tarpinę devynių mėnesių ataskaitą apie valstybės valdomas įmones galite rasti čia.

 

 

 

Pagerank

Visos teisės saugomos. © www.birutevesaite.lt. E-sprendimas: Aurelija Lankelienė ir a4joomla.com